Petycje

     Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W roku 2018 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nie złożono petycji.


W roku 2017 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nie złożono petycji.


W roku 2016 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nie złożono petycji.