Oddanie budynku do użytkowania

Procedura związana z oddawaniem obiektu do użytkowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

I. Dokumenty podlegające sprawdzeniu podczas działań kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obiektu przez PSP (przedstawione do wglądu przez inwestora):

 1. Decyzja – pozwolenie na budowę obiektu.
 2. Zatwierdzony projekt architektoniczno – budowlany (egzemplarz z uzgodnieniami ).
 3. Dziennik budowy z wpisem kierownika o zakończeniu budowy.
 4. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczną i z obowiązującymi przepisami.
 5. Protokół potwierdzający właściwy stanu techniczny przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) – opinia kominiarska. Kontrolę stanu mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 6. Protokół potwierdzający właściwy stanu techniczny instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach, w których zgodnie z projektem budowlanym jest ono wymagane. Kontrolę stanu mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznej.
 7. Protokół potwierdzający właściwy stanu techniczny instalacji odgromowej wraz z metryką urządzenia piorunochronnego. Kontrolę stanu mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji.
 8. Protokół potwierdzający właściwy stanu techniczny instalacji gazowych – szczelność instalacji gazowej. Kontrolę stanu mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji.
 9. Protokół potwierdzający właściwy stan techniczny instalacji hydrantowej wewnętrznej w zakresie wydajności i ciśnienia.
 10. Protokół potwierdzający właściwy stan techniczny sieci hydrantowej zewnętrznej w zakresie wydajności i ciśnienia lub innych zasobów wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 11. Dokumenty potwierdzające niepalność (certyfikat lub deklaracja zgodności) wykładzin podłóg, okładzin ściennych znajdujących się na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I).
 12. Dokumenty potwierdzające, że sufity podwieszane wykonane są z materiałów co najmniej trudno zapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (dotyczy profili mocujących i elementu wykończeniowego).
 13. Dokumenty potwierdzające doprowadzenia konstrukcji budynku (stalowej, drewnianej) do właściwych parametrów nośności i nie rozprzestrzeniania ognia.
 14. Dokumenty potwierdzające właściwe parametry zabezpieczeń przejść instalacyjnych w ścianach oddzieleń ppoż. oraz przedstawienie certyfikatów lub deklaracji zgodności na użyte materiały zabezpieczające.
 15. Dokumenty potwierdzające właściwe parametry zamknięć w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi, okna, klapy w systemach wentylacji mechanicznej) oraz przedstawienie certyfikatów lub deklaracji zgodności na zastosowane zamknięcia.
 16. Certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności na zastosowane wyroby służące ochronie przeciwpożarowej (hydranty, lampy oświetlenia ewakuacyjnego, klapy dymowe i elementy wykonawcze systemu oddymiania, napędy do drzwi przesuwnych automatycznych, centrale instalacji sygnalizacji pożaru i elementy wykonawcze całego systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, dźwiękowy system ostrzegawczy i elementy wykonawcze całego systemu DSO).
 17. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która może być częścią instrukcji technologiczno – ruchowej dla obiektów produkcyjno – magazynowych lub częścią część planu ochrony lub działań ratowniczych dla obiektów znajdujących się na terenach zznajdujących się na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I).
  12. Dokumenty potwierdzające, że sufity podwieszane wykonane są z materiałów co najmniej trudno zapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (dotyczy profili mocujących i elementu wykończeniowego).
 • wszystkich obiektów, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem,
 • budynków, w których kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza
  1000 m3,
 • budynków inwentarskich, w których kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

II. Elementy podlegające sprawdzeniu podczas wizyty na miejscu inwestycji.

 1. Zachowanie parametrów dróg ewakuacyjnych – szerokości biegu klatki schodowej, korytarzy, wyjść ewakuacyjnych, długości dojść.
 2. Zapewnienie oświetlenia awaryjnego w obiektach i pomieszczeniach, w których jest ono wymagane.
 3. Wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe.
 4. Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 5. Parametry drogi pożarowej.
 6. Prawidłowość działania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.
 7. Prawidłowość działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wymagany przy obiektach o kubaturze ponad 1000m3).
 8. Prawidłowość oznakowania obiektu znakami bezpieczeństwa pożarowego.